Konserwacja gontu

Przygotowuję się do remontu dachu chaty góralskiej kry­tego gontem ciętym. Pokrycie to ma już 20 lat. Przed ułoże­niem gont był gotowany w roztworze przepracowanego ole­ju silnikowego i środka grzybobójczego, a kilka lat temu cały dach został pomalowany preparatem o nazwie DACHO- LEUM. Jednak powłoka ta szybko się złuszczyła – obecnie dach jest wypłowiały, deseczki porozsychane i popękane.

Od roku poszukuję skutecznego i trwałego środka do zabezpieczenia pokrycia z gontu przed deszczem i ogniem. Preparat ten powinien wypełnić i uszczelnić pęknięcia, a jed­nocześnie umożliwiać oddychanie gontu. Czy w sprzedaży jest taki preparat i gdzie można go kupić?

 

Na wstępie warto wyjaśnić, że gonty z drew­na ciętego (a takie właśnie zostały użyte jako pokrycie dachu Pani domu) nie są materiałem dobrej jakości i moż­na je stosować wyłącznie do drugorzędnych robót dekar­skich, na przykład krycia wiat parkingowych. Do krycia dachów domów powinno się używać sortowanych gon­tów łupanych, wykonanych z drewna sosnowego, świer­kowego, jodłowego, modrzewiowego lub osikowego. Są one znacznie trwalsze i nie zachodzą w nich zjawiska tzw. wiórkowania czy też spękania powierzchni deszczułek.

 

Ponadto, jak wynika z Pani listu, pokrycie z gontu od początku było poddawane niewłaściwym zabiegom pielę­gnacyjnym. Powszechnie stosowany zwłaszcza na południu kraju przez górali tzw. przepalany olej silnikowy jest sub­stancją szkodliwą dla drewna, ponieważ stwarza dogod­ne warunki dla rozwoju niektórych grzybów pleśniowych.

Niewłaściwe było również użycie do konserwacji gon­tu rzadkiego roztworu asfaltowego DACHOLEUM, przeznaczonego do zabezpieczania pokryć z pap asfal­towych. Wykonanie tego zabiegu może obecnie bardzo utrudnić konserwację pokrycia. Trudne też będzie uzyska­nie wszystkich oczekiwanych przez Panią efektów konser- wacji: wzmocnienie struktury drewna i zlikwidowanie spękań powierzchniowych przy jednoczesnym zapewnie­niu „oddychania” drewna oraz niepalności dachu. Już samo zastosowanie preparatu DACHOLEUM wyklu­cza „oddychanie” drewna. Podobnie jest, gdy do wzmoc­nienia gontu użyje się specjalnego preparatu z domiesz­ką żywic syntetycznych (sporządza się go według indywidualnej receptury i jest on bardzo drogi). Ponad­to – gdyby gont został nasączony tylko przepalanym ole­jem silnikowym, to obecnie znacznie łatwiej byłoby zabez­pieczyć dach przed ogniem. Wystarczyłoby zastosowanie rozpuszczalnikowego preparatu ogniochronnego.

 

Poniżej proponujemy dwa sposoby remontu dachu:

1. Wymiana pokrycia na nowe. Aby nowe pokrycie było trwałe, należy je wykonać z gontu łupanego, ułożo­nego podwójnie. Trzeba również odpowiednio przygoto­wać podłoże: na dachu wykonać pełne deskowanie, do każdej krokwi przybić łaty dystansowe (prostopadłe do okapu), ułożyć izolację z jednej warstwy papy i następnie przybić łaty mocujące (równoległe do okapu) – pokazu­jemy to na rysunku obok. Zamiast pełnego deskowania i izolacji z papy można też zamocować na dachu folię da­chową DRAGOFOL-R firmy DORKEN-POL (1 m2 kosztuje około 2,26 DM tj. 3,8 zł). Bezpośrednio na fo­lię nabija się łaty dystansowe i łaty mocujące. Taki spo­sób wykonania pokrycia zapewnia wentylację przestrze­ni pomiędzy folią a gontem.

Do konserwacji gontu polecamy preparat OCEAN 441 produkowany na licencji amerykańskiej przez polską firmę INCO-VERITAS. Jest to jedyny na świecie prepa­rat ogniochronny, który można stosować na zewnętrzne powierzchnie drewniane, narażone na działanie wpły­wów atmosferycznych. Dodatkowo ma on właściwości grzybochronne.

 

Gont przed ułożeniem impregnuje się metodą piętnastominutowej kąpieli (zużycie: około 0,5 kg pre­paratu na 1 m2 zabezpieczanej powierzchni). Pełne utwardzenie preparatu następuje po 48 godzinach, a gont uzyskuje II stopień palności, czyli staje się ma­teriałem trudno zapalnym. Powierzchnię zewnętrzną gontu powinno się poddawać systematycznej konserwa­cji co 5-7 lat, nanosząc preparat OCEAN 441 metodą natryskową (0,5 kg/m2).

Cena 1 kg tego preparatu wynosi 18 zł za kg plus 22% VAT. Można go zakupić tylko u producenta, w Zakładzie Chemii Budowlanej w Warszawie, ul. Faradaya 1, dział zbytu tel. 11-18-41, w godz. 7-15.

 

2. Usunięcie powłoki z DACHOLEUM i konserwacja istniejącego pokrycia. Aby dokładnie usunąć powłokę z DACHOLEUM, powierzchnię gontu należy przemyć preparatem IMPREX-W firmy INCO-VERITAS, nano­sząc go płaskim pędzlem (norma zużycia: 0,65 kg na 1 m2 przy dwukrotnym nanoszeniu). Następnie powierzchnię gontu przeciera się suchą szmatką i zabezpiecza ognio- chronnie preparatem OCEAN 441 (0,5 kg/m2).

Preparat IMPREX-W można kupić u producenta lub w sklepach z materiałami chemicznymi. Cena detaliczna – 2 zł 53 gr za 1 kg.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Designed by